Umieszczenie tabliczek jako indywidualne oznakowanie pomieszczeń

2018-11-30

logo.jpg

Umieszczenie tabliczek jako indywidualne oznakowanie pomieszczeń

Realizując elementy informacyjno-promocyjne umieszczono w domach mieszkalnych tabliczki jako indywidualne oznakowanie instalacji. Zgodnie z tym co zawarto we wniosku o dofinansowanie tabliczki służą do oznakowania pomieszczeń, w których instalacje zostały zamontowane.

Na ogólną ilość 35 zestawów składają się: 34 zestawy instalacji solarnych oraz 1 pompa ciepła. Gmina Bełżec przez wybranego wykonawcę dokonała zakupu i instalacji wskazanych powyżej zestawów w 35 budynkach mieszkalnych należących do uczestników projektu czyli mieszkańców gminy. Uczestnicy projektu użyczyli i oddali Gminie Bełżec do bezpłatnego użytkowania część dachu oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania w okresie trwałości projektu, tj. minimum 5 lat od rozliczenia finansowego projektu. Uczestnicy projektu ponad to wyrazili zgodę na umieszczenie tabliczek informacyjnych promujących projekt w budynkach gdzie zainstalowano zestawy o których mowa powyżej, a Gmina Bełżec zobowiązała się zapewnić takie tabliczki celem spełnienia warunków informacyjno - promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 z którego dostała dofinansowanie.

Relacja fotograficzna:

czytaj

Umieszczenie tablicy pamiątkowej

2018-11-30

logo.jpg

Umieszczenie tablicy pamiątkowej

Realizując elementy informacyjno-promocyjne umieszczono tablicę pamiątkową dotyczącą realizacji zadania.

Relacja fotograficzna:

 

 

 

czytaj drukuj

Informacja z zakończenia realizacji zadania „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec”

2018-11-08

logo.jpg

Informacja z zakończenia realizacji zadania „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec”

W dniu 8 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji 34 kpl. kolektorów słonecznych oraz 1 kpl. pompy ciepła.

Rodzaj instalacji

Ilość zestawu danego rodzaju

Zestaw 2 kolektorów słonecznych oraz zbiornik ciepłej wody montowanych na dachu/elewacji

7 kpl.

Zestaw 3 kolektorów słonecznych oraz zbiornik ciepłej wody montowanych na dachu/elewacji

24 kpl.

Zestaw 4 kolektorów słonecznych oraz zbiornik ciepłej wody montowanych na dachu/elewacji

3 kpl.

Zestaw 1 pompy ciepła montowanej w budynku mieszkalnym

1 kpl.

Razem :

35 kpl.

Zestawy kolektorów słonecznych i pompy cieplnej były montowanie w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Bełżec w miejscowościach: Bełżec, Brzeziny, Chyże, Szalenik-Kolonia i Żyłka.

Celem głównym projektu była poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie energii słonecznej i aerotermalnej w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej. Cel został osiągnięty. Zamontowane instalacje solarne stworzyły rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny. Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie wskaźników:

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) - 0,1414MW

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 422,41t/rok

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 71,20MWht/rok

Bezpośrednio z instalacji korzystają mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacjom solarnym i pompie ciepła wykorzystują energię słoneczną i aerotermalną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadza do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który jest potrzebny do dostarczenia odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy gminy Bełżec jak również turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób odwiedzających.

Relacja fotograficzna:

czytaj

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania

2018-06-13

EFRR na strone.jpg

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania

Realizując elementy informacyjno-promocyjne umieszczono tablicę informacyjną dotyczącą realizacji zadania.

Relacja fotograficzna:

czytaj

Informacja

2018-01-11

EFRR na strone.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest "Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie energii słonecznej i aerotermalnej w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej".

Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań obejmujących zakup i montaż zestawów solarnych i powietrznej pompy ciepła na 35 prywatnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Bełżec. Instalacje solarne zamontowane zostaną w miejscowościach: Bełżec - 24, Brzeziny - 3, Chyże - 5, Szalenik Kolonia - 1, Żyłka - 1, pompa ciepła w m. Bełżec - 1.

Planowane do montażu instalacje solarne stworzą rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu:

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) - 0,1414MW

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 422,41t/rok

-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 71,20MWht/rok

Bezpośrednio z instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej i pompy wykorzystywać będą oni energię słoneczną i aerotermalną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gminy Bełżec, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób odwiedzających.

Okres realizacji projektu:

od 2016-05-12 do 2018-12-31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 4: Energia Przyjazna Środowisku

Działanie: 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-0090/16-00

Data podpisania umowy: 2017-12-18

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

274 804,70

274 804,70

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

83 387,72

0,00

83 387,72

0,00

48 494,95

0,00

48494,95

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

358 192,42

323 299,65

czytaj

Wszystkich wpisów: 5