Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania

2018-06-13

EFRR na strone.jpg

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania

Realizując elementy informacyjno-promocyjne umieszczono tablicę informacyjną dotyczącą realizacji zadania.

Relacja fotograficzna:

czytaj

Informacja

2018-01-11

EFRR na strone.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest "Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie energii słonecznej i aerotermalnej w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej".

Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań obejmujących zakup i montaż zestawów solarnych i powietrznej pompy ciepła na 35 prywatnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Bełżec. Instalacje solarne zamontowane zostaną w miejscowościach: Bełżec - 24, Brzeziny - 3, Chyże - 5, Szalenik Kolonia - 1, Żyłka - 1, pompa ciepła w m. Bełżec - 1.

Planowane do montażu instalacje solarne stworzą rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu:

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) - 0,1414MW

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 422,41t/rok

-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 71,20MWht/rok

Bezpośrednio z instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej i pompy wykorzystywać będą oni energię słoneczną i aerotermalną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gminy Bełżec, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób odwiedzających.

Okres realizacji projektu:

od 2016-05-12 do 2018-12-31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 4: Energia Przyjazna Środowisku

Działanie: 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-0090/16-00

Data podpisania umowy: 2017-12-18

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

274 804,70

274 804,70

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

83 387,72

0,00

83 387,72

0,00

48 494,95

0,00

48494,95

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

358 192,42

323 299,65

czytaj

Wszystkich wpisów: 2