Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-08-03

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik w formacie *.PDF, należy wydrukować dwustronnie)

czytaj

INFORMACJA PSZOK

2016-07-27

I N F O R M A C J A

na temat stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla potrzeb mieszkańców Gminy Bełżec.

Ustalony został stacjonarny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany „PSZOK” mieszczący się na Bazie Segregacji Odpadów Komunalnych przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bełżec od poniedziałku do piątku w godz. od 7oo do 15oo takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, papier i tekturę, szkło bezbarwne i kolorowe. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są uprawnieni do samodzielnego, bezpłatnego dostarczenia do PSZOK poszczególnych ww. frakcji odpadów komunalnych.

czytaj

Informacja Starosty Tomaszowskiego

2014-01-22

informacja_starosty.jpg

 

czytaj

Harmonogram wywozu śmieci od lipca 2013 r.

2013-07-01

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2013 R.PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIM Z TERENU GMINY BEŁŻEC (plik w formacie PDF)

JAK SELEKTYWNIE ZBIERAĆ ODPADY KOMUNALNE W GMINIE BEŁŻEC

L.p.

NAZWA ODPADU

FORMA SEGREGA-
-CJI

CO

WRZUCAMY

CZEGO
NIE WRZUCAMY

1

PLASTIK

PUSZKI

DROBNY ZŁOM

WOREK ŻÓŁTY

- opakowania po napojach i płynach typu PET

- opakowania z nabiału: butelki po mleku, pojemniki po margarynie, śmietanie, jogurtach itp.

- pojemniki po materiałach sypkich
- reklamówki, woreczki foliowe i wyroby z folii aluminiowej, pojemniki po areozolach

- butelki po oleju

- opakowania po środkach ochrony roślin (płukane 2-3 razy) i chemii gospodarczej

- drobny złom jak puszki po napojach i konserwach, zakrętki, kapsle

- baterie i akumulatorki

- odzież, tekstylia, buty

- opakowań wielomateriałowych

jak kartony po sokach, mleku , itp., (które wrzucamy do MAKULATURY)

- opakowań jednorazowego użytku
do celów spożywczych
ze styropianu,

(które wrzucamy do POJEMNIKA)

2

MAKULATURA

WOREK NIEBIESKI

- gazety, książki, zeszyty

- katalogi, prospekty, foldery

- torby i worki papierowe

- opakowania z tektury i kartonu

- opakowania wielomateriałowe jak kartony po sokach, mleku , itp.

- zabrudzonego

i tłustego papieru

np. z masła i margaryny,

(który wrzucamy do POJEMNIKA)

3

SZKŁO BIAŁE

WOREK BIAŁY

- puste opakowania ze szkła białego jak: butelki, słoiki

- stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

- luster, szkła zbrojonego, szyb, fajansu, porcelany

- zużytych żarówek, lamp neonowych (które wrzucamy do POJEMNIKA)

- zakrętek i kapsli, (które

wrzucamy do PLASTIKU)

4

SZKŁO KOLOROWE

WOREK ZIELONY

- puste opakowania ze szkła kolorowego np. zielonego, brązowego jak: butelki, słoiki
- stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

5

ODPADY POZOSTAŁE (ZMIESZANE)

POJEMNIK

- odpadki kuchenne (obierki , resztki jedzenia, zepsuta żywność

- papier z masła i margaryny

- pampersy

- opakowania jednorazowego użytku do celów spożywczych ze styropianu

- lustra, szkło zbrojone, szyby, fajans, porcelana

- zużyte żarówki, lampy neonowe

- pozostałe nie nadające się do selektywnej zbiórki

- odpadów podlegających selektywnej zbiórce (worki i wystawka)

6

ODPADY WIELKOGABA-
-RYTOWE

(PROBLEMATY-
-CZNE)

WYSTAW-
-KA

- sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD jak: żelazka, radia, telewizory, telefony komórkowe, komputery, lodówki, zamrażarki, pralki

- meble

- opony

- akumulatory
- odpady budowlane i remontowe

7

POPIÓŁ

WOREK WŁASNY

- popiół

- gorącego popiołu

8

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

WOREK CZARNY

- skoszona zielona trawa

- liście

- odpadków kuchennych (obierek, resztek jedze-
-nia, zepsutej żywności,

(które wrzucamy do POJEMNIKA)

Uprzejmie prosimy aby plastikowe butelki po napojach (PET) przed wrzuceniem do worka zgnieść i ponownie zakręcić.
Podobnie prosimy postępować w przypadku kartonów po sokach i puszek aluminiowych.

UWAGA - w celu sprawnego odbierania odpadów komunalnych zaleca się wystawianie pojemników i worków
przed posesję obok bramy wjazdowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: PGKiM 84 664 24 61 w. 118

czytaj

Szanowni mieszkańcy Gminy Bełżec

2013-06-28

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmienia się dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku każda gmina w Polsce będzie zobowiązana do odbioru odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Będzie także odpowiedzialna za osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu określonych grup odpadów.

Uchwalony przez Radę Gminy Bełżec pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, rozpoczął proces wdrażania tego systemu w naszej gminie.

Uchwałą nr XXII/116/2013 z dnia 6 marca 2013 r. Rada Gminy Bełżec, wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w wysokościach określonych w tej uchwale (kopia uchwały w załączeniu).

Mieszkańcy gminy mają możliwość dokonania wyboru sposobu odbioru odpadów (segregowane lub niesegregowane) oraz wysokości stawki. Informacje te należy zamieścić w deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszyscy właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od tego czy są tam zameldowani czy nie) zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Bełżec pierwszej j deklaracji w terminie 14 dni od dnia otrzymania druku deklaracji. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie14dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W przypadku różnicy w podanej w deklaracji liczbie osób zameldowanych a osób zamieszkałych na nieruchomości należy przedstawić jeden z niżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.zaświadczenie ze szkoły o nauce w szkole średniej lub wyższej w systemie dziennym – w promieniu nie mniejszym niż 50 km od miejsca zamieszkania,

2.zaświadczenie o zatrudnieniu – w promieniu nie mniejszym niż 50 km od miejsca zamieszkania,

3.dowód ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu czasowego zamieszkania,

4.poświadczenie zameldowania czasowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe stale lub czasowo na terenie gminy Bełżec (także osoby bez zameldowania).
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów z danej nieruchomości.
Opłata ta zapewnia odbiór odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieodgraniczonego. Mieszkańcy otrzymają harmonogram odbioru odpadów wraz ze sposobem segregacji odpadów.

Wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 30 dnia miesiąca.

W 2013 roku pierwszą opłatę należy uiścić do 30 lipca (bez względu na datę odbioru odpadów z nieruchomości).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Bełżec lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Bełżec Nr 63 9617 0005 0000 1111 2000 0001. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku nieterminowej wpłaty w/w opłaty naliczane będą odsetki podatkowe + ewentualne koszty upomnienia.

W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja Wójta Gminy Bełżec określająca wysokość opłaty.

czytaj

Pismo skierowane do instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

2013-04-15

GG. 6232. 5. 2012

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 j.t.) informuję, że od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Bełżec przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – nieruchomości zamieszkałych.

Rada Gminy Bełżec nie podjęła uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), na których powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą - właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, z dniem 1 lipca 2013 r. będą musieli mieć podpisane umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady, zarejestrowanym w rejestrze działalności regulowanej w tutejszym Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Uchwały Rady Gminy Bełżec dotyczące gospodarki odpadami po 1 lipca 2013 r.

2013-04-15

Uchwała Nr XXII/116/2013 Rady Gminy Bełżec z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.(pdf)

Uchwała Nr XXII/117/2013 Rady Gminy Bełżec z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(pdf)

Uchwała Nr XXII/118/2013 Rady Gminy Bełżec z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (pdf)

Uchwała Nr XXII/119/2013 Rady Gminy Bełżec z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.(pdf)

Uchwała nr XX/104/2012 Rady Gminy Bełżec z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec.

Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Bełżec z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik w formacie *.PDF, należy wydrukować dwustronnie)

czytaj

Wszystkich wpisów: 7