Stan robót przy przebudowie budynku na 25.07.17 r

2017-07-25

 

czytaj

Stan robót przy przebudowie budynku na 06.07.17 r

2017-07-06

 

czytaj

Stan robót przy przebudowie budynku na 26.06.17 r

2017-06-26

 

czytaj

Stan robót na dzień 22-23.06.17r

2017-06-23

logo.jpg

czytaj

Stan robót przy przebudowie budynku na 21.06.17 r

2017-06-21

 

czytaj

Zdjęcia z przebudowy wnętrza z dnia 09.06.2017

2017-06-09

czytaj

Zdjęcia z remontu miejsc postojowych w dniach 19-26.05.2017

2017-05-26

czytaj

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji operacji

2017-04-19

logo.jpg

Realizując elementy informacyjno-promocyjne umieszczono tablicę informacyjną w miejscu realizacji operacji


czytaj

Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Bełżec

2017-02-01

logo.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Bełżec

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu dostępu oraz jakości usług przedszkolnych oferowanych w ramach działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ZS-P) w Bełżcu. Osiągnięcie priorytetu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.:

- przebudowę budynku ZS-P z wydzieleniem pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym w wieku 3-4 lata) w którym powstaną 4 sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi dla 63 dzieci oraz sala zajęć językowych; - projekt obejmuje też częściową przebudowę pomieszczeń szkoły podstawowej (koszty niekwalifikowane) - wydzielenie 2 szatni, klatki schodowej (ze względu na wymogi p.poż) i sanitariatów

- przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacji sanitarnej oraz wentylacyjnej

- przebudowę instalacji elektrycznej (w tym instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, doprowadzenie internetu do sal) - montaż instalacji monitoringu - budowę zewnętrznych schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych

- wprowadzenie ułatwień dla niepełnosprawnych w sanitariatach (uchwyty, pojedynczy ustęp, umywalka)

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku

- wykonanie utwardzeń w postaci ciągu pieszo - jezdnego oraz opaski

- remont placu postojowego dla pojazdów dowożących dzieci do przedszkola.

Oczekiwanym rezultatem działań inwestycyjnych będzie odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla 63 dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczonych w większości dla dzieci w wieku 3-4 lata i eliminacja notowanych obecnie ograniczeń ilościowych w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług dla najmłodszych przedstawicieli społeczności lokalnej Gminy Bełżec.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące obszar Gminy Bełżec, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci nieobjętych obowiązkiem przedszkolnym - czyli w wieku 3-4 lata, jak również rodzice tych dzieci.

Okres realizacji projektu:

od 2015-07-24 do 2017-09-30

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna

Działanie: 13.5 Infrastruktura przedszkolna

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.13.05.00-06-0005/15-00

Data podpisania umowy: 2017-01-26

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

508 727,22

508 727,22

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

169 346,20

0,00

169 346,20


0,00

89 775,40

0,00

89 775,40


0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

678 073,42

598 502,62

czytaj drukuj

Wszystkich wpisów: 9