Wzory informacji podatkowych

2017-12-14

Podatek leśny:

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

czytaj

Wzory deklaracji

2017-12-13

Deklaracje podatkowe:

* Deklaracja na podatek rolny

* Deklaracja na podatek leśny

* Deklaracja na podatek od nieruchomości

* Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Załącznik do deklaracji Dt-1

5. Uchwała Rady Gminy Bełżec Nr. XXIV/147/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

 

czytaj

Podatki lokalne w 2018 roku

2017-12-11

Podatki lokalne w 2018 roku

Stawki podatkowe:

 

· PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn. zm. ) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. ( M. P. z 2017r. poz. 800 ) w ramach Uchwały Nr. XXXIV/229/2017 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 28 listopada 2017r. poz. 4669 ) Rada Gminy Bełżec uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok w następującej wysokości:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości dla gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ( za 1 m² powierzchni )

0,73 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ( za 1 ha powierzchni )

4,63 zł

 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego( za 1 m² powierzchni )

0,26 zł

 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego ( za 1 m² powierzchni )

3,04 zł

 

 

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości dla budynków :

1) mieszkalnych ( za 1 m² powierzchni użytkowej )

0,68 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ( za 1 m² powierzchni użytkowej )

21,25 zł

 

 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ( za 1 m² powierzchni użytkowej )

10,80 zł

 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ( za 1 m² powierzchni użytkowej )

4,53 zł

 

 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ( za 1 m² powierzchni użytkowej )

5,70 zł

 

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości dla budowli

1) budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( od wartości )

2%

1. Uchwała Rady Gminy Bełżec Nr. XXXIV/229/2017 z dnia 21 listopada 2017r.

 

· PODATEK ROLNY

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ( M. P. z 2017r. poz. 958 ) w ramach Uchwały Nr. XXXIV/230/2017 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 28 listopada 2017r. poz. 4670 ) Rada Gminy Bełżec obniżyła średnią cenę skupu żyta z kwoty 52,49 zł do kwoty 50 zł za 1 dt

 

Wysokość stawki podatku rolnego

dla gruntów gospodarstw rolnych

( powierzchnia powyżej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych )

125 zł

( za 1 ha przeliczeniowy powierzchni)

dla gruntów pozostałych niestanowiących gospodarstw rolnych

( powierzchnia do 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych )

250 zł

( za 1 ha fizyczny powierzchni )

2. Uchwała Rady Gminy Bełżec Nr. XXXIV/230/2017 z dnia 21 listopada 2017r.

 

· PODATEK LEŚNY

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. ( M. P. z 2017r. poz. 963 ) wysokość średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2018r. wynosi 197,06 zł za 1 m³. Rada Gminy Bełżec nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.

 

Wysokość stawki podatku leśnego

43,3532 zł

( za 1 ha fizyczny powierzchni lasu )

 

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r.

 

· PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn. zm. ), Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. ( M. P. z 2017r. poz. 800 ) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r. ( M. P. z 2017r. poz. 941 ) w ramach Uchwały Nr. XXXIV/232/2017 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Bełżec ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 28 listopada 2017r. poz. 4672 ) Rada Gminy Bełżec uchwaliła stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok w następującej wysokości:

 

Rodzaj środka transportowego

Wysokość stawki podatku

 

 

Samochody ciężarowe

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

619 zł

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

743 zł

powyżej 9 t i poniżej 12 t

865 zł

równa lub wyższa niż 12 t

Załącznik nr. 1

do Uchwały Rady Gminy Bełżec Nr. XXXIV/232/2017 z dnia 21 listopada 2017r.

 

Ciągniki siodłowe

i balastowe

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

od 3,5 t do 8 t włącznie

865 zł

powyżej 8 t i poniżej 12 t

1.102 zł

równa lub wyższa niż 12 t

Załącznik nr. 2

do Uchwały Rady Gminy Bełżec Nr. XXXIV/232/2017 z dnia 21 listopada 2017r.

 

Przyczepy i naczepy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

od 7 t i poniżej 10 t włącznie

460 zł

powyżej 10 t i poniżej 12 t

655 zł

równa lub wyższa niż 12 t

Załącznik nr. 3

do Uchwały Rady Gminy Bełżec Nr. XXXIV/232/2017 z dnia 21 listopada 2017r.

 

Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia:

mniejsza niż 22 miejsc

974 zł

równa lub wyższa niż 22 miejsc

1.756 zł

4. Uchwała Rady Gminy Bełżec Nr. XXXIV/232/2017 z dnia 21 listopada 2017r.

 

Informacje ogólne

· Jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100 zł wówczas podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty ( art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 10a ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym )

 

· Decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki polecanej za potwierdzeniem odbioru nie będą wydawane ( art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym )- w 2017 roku kwota ta wynosiła 6,20 zł

 

· Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat podatków. Powstanie zaległości wiąże się z naliczeniem odsetek za zwłokę począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku zgodnie z zapisami art. 53 ustawy Ordynacja podatkowa. Odsetki naliczane są jeżeli ich wysokość przekroczy trzykrotność wartości opłaty pobieranej przez operatora pocztowego za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej ( obecnie odsetki pobierane są od 9 zł wzwyż )

czytaj

Wszystkich wpisów: 3