OGŁOSZENIE

2013-06-28

Wójt Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00

czytaj

Obwieszczdenie Wojewody Lubelskiego

2018-12-24

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego (plik PDF)

czytaj

Ogłoszenie wyników konsultacji

2018-12-04

WÓJT GMINY
BEŁŻEC

Bełżec dn. 04.12.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego
„Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2019 rok”

Na podstawie § 7 ust. 2, ust. 5 i ust. 6 uchwały Nr XXXVII/203/10 Rady Gminy Bełżec
z dnia 24 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
(Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 101 poz. 1892),

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w odpowiedzi na Zaproszenie do konsultacji, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Bełżec z dnia 23 października 2018,
trwających w okresie od 30.10.2018 r. do 13.11.2018 r.
wpłynęła jedna opinia - j.n.:


L. p.

Nazwa
organizacji zgłaszającej
opinię


Treść zgłoszonej opinii

Decyzja Wójta
o uwzględnienia
lub nieuwzględnieniu
opinii

1.

Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Bełżec

Opinia nawiązuje do § 8 ust.1 Programu
i dotyczy wysokości planowanych środków na jego realizację. Opiniodawca zwraca uwagę, iż planowane środki na realizację Programu są niewystarczające i wnosi
o ich zwiększenie (w II-gim półroczu b.r.)
o 25 000 zł – czyli do kwoty 75 000 zł.

Opinia nie uwzględniona

W Ó J T (-) Andrzej Adamek

czytaj drukuj

Ogłoszenie konsultacji

2018-10-23

czytaj

Ogłoszenie

2018-09-25


ogloszenie PZL.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-09-20

logotypy2020.jpg

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Gminy Bełżec informuje, iż zostało zrealizowane zadanie pn.: „Ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr 4/7/2017/G z dnia 01 .12.2017 r.

W związku z realizacją operacji powstał jeden zagospodarowany teren z jednym obiektem historycznym – tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

Zakres zadania jaki został wykonany:

1. Ustawienie tablicy upamiętniającej o wymiarach 1,2 m x 1,0 m, postawionej na fundamencie z kostki granitowej o wymiarach cokołu 2,2 m x 0,7 m x 1,0 m. Tablica została ustawiona od strony północnej przy drodze krajowej.

2. Plac utwardzony został kostką betonową.

3. Wykonano ogrodzenie terenu ze słupków ( 12 sztuk ) ogrodzeniowych żeliwnych o wysokości do 1,10 m połączonych łańcuchami

4. Ustawiono ławki parkowe w ilości 7 szt.

Realizacja zadania poprawiła jakość przestrzeni publicznej poprzez ustawienie nowego obiektu infrastruktury kulturalnej o znaczeniu historycznym czyli tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu. Inwestycja poprawiła ofertę kulturalną miejscowości, zagospodarowany teren wokół tablicy umożliwił lepsze użytkowanie przez społeczność lokalną zwiększając jej estetykę i funkcjonalność oraz zachęci mieszkańców Bełżca jak również mieszkańców pobliskich miejscowości do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na tym terenie. Ustawiona tablica i zagospodarowany wokół teren są miejscem publicznym i wzbogaciły ofertę miejscowości Bełżec służąc w przyszłości organizacji sesji naukowych, wycieczek, rajdów. Jednocześnie to miejsce swoim wyglądem i formą użytkową poprawiło zdecydowanie jakość przestrzeni publicznej. Poszerzona została oferta aktywnego wypoczynku poprzez ustawienie tablicy i zagospodarowanie wokół niej terenu. Powstało miejsce, które przyczyni się do promowania takich wartości jak: patriotyzm, Służba Ojczyźnie i bliźniemu, ofiarność, odwaga, wiara. Miejscowa społeczność otrzymała miejsce dogodne do refleksji i wypoczynku, gdyż powstały alejki i ustawione zostały ławeczki wypoczynkowe.

pomnik_1.jpg pomnik_2.jpg

pomnik_3.jpg pomnik_4.jpg

pomnik_5.jpg pomnik_6.jpg

pomnik_7.jpg pomnik_8.jpg

pomnik_9.jpg

czytaj drukuj

Ogłoszenie

2018-09-19

logotypy2020.jpg

Ochotnicza Straż Pożarna w Żyłce informuje, iż zostało zrealizowane zadanie pn.:” Remont połączony z modernizacją świetlicy w Żyłce” w ramach projektu grantowego współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr 5/5/2017/G z dnia 29 .01.2018 r.

W związku z realizacją operacji powstał jeden wyremontowany i zmodernizowany obiekt w zakresie :

1. Wymiana pokrycia dachowego – 240,62 m²

2. Docieplenie stropu świetlicy – 90,0 m²

3. Posadzki z terakoty – 90,0 m²

Obiekt posiadał pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku. Został on zmodernizowany poprzez docieplenie stropu świetlicy i pokrycie dachu blachą. Niezbędne było również wykonanie posadzki i wyłożenie płytami z terakoty. W celu prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej wszystkie te prace były konieczne do wykonania.

Świetlica po przeprowadzonej operacji jest dogodnym miejscem spotkań mieszkańców umożliwiającym organizację różnych inicjatyw. W wyniku przeprowadzonej modernizacji i remontu już teraz mogą być tam prowadzone warsztaty kulinarne, wokalne, rękodzielnicze itp. Ponadto świetlica posłuży do organizacji wydarzeń o charakterze gminnym i ponadgminnym takie jak spotkania sołtysów, spotkania stowarzyszeń oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy Bełżec. Dodatkowo przy świetlicy będą organizowane corocznie imprezy sołeckie takie jak pikniki, festyny, czy dożynki.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

czytaj drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-08-30

czytaj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

2018-08-28

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydanej decyzji na budowę złącza kablowego SN, budowę linii kablowych SN, przebudowę słupa SN oraz demontaż odgałęzienia linii napowietrznej SN w związku z realizacją usunięcia kolizji nr 19/RE02/RM/PM/2018 z dnia 24.04.2018 r. w miejscowości Bełżec.

czytaj drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełżec

2018-08-22

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bełżec z dnia 20.08.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEŁŻEC, TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. LWOWSKĄ A UL. SŁONECZNĄ W M. BEŁŻEC Z PRZEZNACZENIEM POD TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

czytaj drukuj

Wszystkich wpisów: 203, bieżąca strona: 1/21, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21