Informacja o projekcje

2011-02-10

Logo RPO.jpg

Projekt:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”

obraz_gmina_30.12.3010.JPG

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”

Beneficjent: Gmina Bełżec

Całkowita wartość projektu: 5 764 317,90 PLN

Kwota dofinansowania: 3 527 223,00 PLN

Umowa nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-098/09-00-0449 o dofinansowanie projektu została zawarta 26 listopada 2010 roku

Okres realizacji projektu: od 4.10.2010 r. do 14.09.2012 r.

Projekt inwestycyjny obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec. W szczególności wykonane zostaną następujące roboty inwestycyjne:

  1. Budowa kolektora podciśnieniowego KP-2 z przyłączami - część II, odcinek od węzła 30 do węzła 65a (wraz z odgałęzieniami) oraz odcinek od węzła 1 do węzła 127a (wraz z odgałęzieniami);
  2. Budowa kolektora podciśnieniowego KP-3 z przyłączami - część II, odcinek od węzła 192 do węzła 205 (wraz z odgałęzieniami) oraz odcinek od węzła 189 do węzła 229 (wraz z odgałęzieniami);
  3. Modernizacja i uzupełnienie pompowni próżniowo-tłocznej w miejscowości Bełżec;
  4. Monitoring, który obejmował będzie:

§ kolektor podciśnieniowy KP-2 z przyłączami (monitoring zaworów podciśnieniowych);

§ kolektor podciśnieniowy KP-3 z przyłączami (monitoring zaworów podciśnieniowych);

§ pompownia próżniowo-tłoczna w miejscowości Bełżec (układ GPRS zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy).

Celem generalnym projektu (płaszczyzna oddziaływania) jest „Poprawa warunków życia oraz podniesienie poziomu atrakcyjność Gminy Bełżec, jako miejsca do inwestowania i osiedlania się”.

Przewiduje się, że wypełnienie powyższego priorytetu będzie możliwe po osiągnięciu głównego celu projektu, który zdefiniowano jako „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bełżec przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacja zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego”.

Cele szczegółowe umożliwiające wypełnienie celu głównego projektu (płaszczyzna produktów i rezultatów) są następujące:

· Poprawa stanu skanalizowania Gminy Bełżec

· Poprawa stanu infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Bełżec

· Podniesienie jakości i poziomu zaspokajania potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców Gminy Bełżec przez poprawę bazy technicznej stanowiącej element infrastruktury kanalizacyjnej oraz zwiększenie długości, funkcjonalności i zasięgu jego oddziaływania

· Oddziaływanie na poziom realizowanych inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych na terytorium Gminy Bełżec

· Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy

· Wzrost ilości podmiotów gospodarczych i generowanych miejsc pracy w Gminie

· Poprawa stanu utrzymania sanitarnego na odpowiednim poziomie w Gminie

· Wzrost zapewnienia komfortu życia mieszkańców przyczyniający się do podniesienia poziomu w stosunku do standardów europejskich

· Wzrost możliwości i pozytywny wpływ na wykorzystanie szans rozwojowych w obszarze przedsiębiorczości

· Oddziaływanie na poziom bezrobocia w Gminie

· Wzrost inwestycji zewnętrznych na terenie Gminy

· Poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiająca zaspokajanie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców

· Oddziaływanie na ilość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terytorium Gminy oraz generowanych miejsc pracy

· Wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Bełżec

· Oddziaływanie na rozwój infrastruktury i zaplecza turystyczno – rekreacyjnego

· Ograniczenie skali migracji wewnętrznych i zewnętrznych

Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (kanalizacja) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie założonych celów wpłynie na wykorzystanie jednego z głównych potencjałów rozwojowych Gminy Bełżec, czyli turystyki.

Realizacja projektu będzie oddziaływać pozytywnie na korzyści społeczno – ekonomiczne takie jak poprawa stopnia skanalizowania Gminy, zmniejszenie marginalizacji tego terenu, poprawa standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich, poprawa stanu infrastruktury technicznej.

Wszelkie działania mające na celu ochronę i utrzymanie wysokich walorów środowiska naturalnego są czynnikiem wpływającym korzystnie na atrakcyjność rozwoju regionu dla gospodarki i przedsiębiorczości. Z kolei rozwój przedsiębiorczości prowadzi do powstania nowych miejsc pracy oraz do wzrostu dochodów mieszkańców.

Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała również wpływ na zachowanie jednej z zasad ochrony środowiska przyrodniczego, czyli zasady racjonalnego i bezpiecznego ekologicznie udostępniania gospodarczego dóbr przyrody.

kanalizacja.30.12.2010.JPG

Informacji udziela:

Pan Tadeusz Hryniewiecki

Urząd Gminy Bełżec

ul. Lwowska 5

22-670 Bełżec

Tel. 84 665 2445

Fax. 84 665 2337

czytaj

Postępy realizacji projektu:

2011-02-09

czytaj

Informowanie opinii publicznej o otrzymanym wsparciu

2011-02-08

czytaj

Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego ( RPO WL )

2011-02-07

czytaj

Wszystkich wpisów: 4