Charakterystyka Gminy

Obecnie Bełżec to gmina powierzchni 33,55 km2.

Pod względem administracyjnym gmina Bełżec należy do powiatu tomaszowskiego, województwa lubelskiego. Graniczy z gminami Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska
i Narol ( w woj. podkarpackim). Jest również miejscowością graniczącą z województwem podkarpackim.

Na terenie gminy działa siedem jednostek pomocniczych. Są to sołectwa: Bełżec I, II, III, Sołectwo Żyłka, Chyże, Brzeziny, Kolonia Szalenik. Łącznie gmina liczy 3525 mieszkańców z tego w samym Bełżcu mieszka 2677 osoby (stan na dzień 01.01.2011).

Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

0 -7

8-18

19-60

60 i więcej

0-7

8-18

19-60

60 i więcej

Bełżec

2677

1347

1330

113

175

880

179

94

168

808

260

Chyże

386

208

178

23

27

131

27

13

23

99

43

Brzeziny

331

162

169

12

26

99

25

11

26

87

45

Szalenik - Kolonia

36

17

19

2

1

12

2

0

4

11

4

Żyłka

95

45

50

3

8

26

8

5

9

20

16

Gmina Bełżec

3525

1779

1746

152

267

1138

235

130

270

1028

363

Tab. Ludność według płci i wieku – stan w dniu 01.01.2011 r. (opracowane na podstawie ewidencji ludności w UG Belżec).

Gleby obszaru gminy pozostają w ścisłym związku z budową geologiczną i ukształtowaniem powierzchni, czyli reprezentują typ gleb terenów wyżynnych. Najczęściej są to gleby bielicowe, powstałe w wyniku wymywania przez wodę opadową. Są one z reguły piaszczyste i niezbyt urodzajne, dominują w zagłębieniach terenu pomiędzy wzniesieniami. W wyższych partiach wzniesień występują gleby brunatne wytworzone na skałach wapienno – krzemionkowych.

Większość gleb gminy zaliczono do klasy IV b oraz IV a, niewielką powierzchnię zajmują gleby klasy III.

Wody powierzchniowe

Cała gmina położona jest nad Krynicą Bełżecką ( zwaną też Źródło), prawym dopływem Sołokiji, która płynie początkowo na południowy - wschód, następnie skręca na wschód i wpada do Bugu w sąsiedztwie miasta Czerwonohradu, na południe od Sokala. Długość odcinka rzecznego na terenie gminy wynosi 6,5 km. Położone przy niej są dwa zbiorniki wodne: Zagóra i Młynki, niezagospodarowane, służące celom rekreacyjnym. Występujące w dolinie rzeki źródła zasilane są wodami naporowymi z przyległych obszarów wierzchowinowych, z wód piętra kredowego. Analiza składu chemicznego wód źródlanych świadczy o ich czystości i słabym zmineralizowaniu.
Komentarze:
dodaj wpis
 1. 2010-01-11 08:01:29, gość:
  Co takie skromne informacje.
 2. 2011-06-12 15:12:54, yhm:
  to napisz lepsze...
 3. 2011-06-20 07:15:47, Gość:
  Obecnie Bełżec to gmina o obszarze 2117,92 ha i powierzchni 33,55 km2 obszar 22117,92 ha powinno dać powierzchnię 21,1792 km2 ponieważ 1 km2 do 100 ha
 4. 2012-09-25 23:53:55, darek:
  powierzchnia lub procentowy udział powierzchni danego typu użytkowania. Bo o zbiornikach jest mowa, ale nie ma o powierzchni. Dla celów naukowych przydatna informacja.
 5. 2015-03-20 10:20:55, annonimo:
  czy można prosić o obecne dane ile mieszkańców znajduje się w Bełżcu?
 6. 2016-05-31 13:32:47, t:
  t

czytaj komentarze [6] drukuj