Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Bełżec

2015-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.5. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom z terenu Gminy Bełżec

6.6. przystąpienie do sporządzenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżec”,

6.7. uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

6.8. określenie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.9. zmian w budżecie gminy na 2015r.,

6.10. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.11. uchwały budżetowej na rok 2016.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

<< wróć