ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

2015-12-15

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia, tzw. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać m.in.:

  • studenci,

  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie.

Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystają również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego; w przypadku, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można złożyć od 2 stycznia 2016 r. Formularz wniosku będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, Bełżec, po ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

UWAGA! Od 1 stycznia 2016 roku będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. Więcej informacji dostępnych jest na stronie portalu empatia – zakładka e-wnioski: https://empatia.mpips.gov.pl/

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 stycznia 2016 r., w świadczeniach rodzinnych będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że rodziny, których dochody przekraczają kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na dziecko (obecnie kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), będą miały prawo do świadczeń rodzinnych w kwocie pomniejszonej o wysokość różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie będą przysługiwały.

<< wróć