Afrykański Pomór Świń

2014-02-27

aps.jpg

aps2.jpg

- Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii (pdf)

- Obszar afrykańskiego pomoru świń w Polsce (mapka)

- Ulotka informacyjna (pdf)

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2014-02-17

 

Informacja MPI Belzec.jpg

czytaj

Ogłoszenie o naborze Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „OD POMYSŁU DO SUKCESU”.

2014-02-07

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (07.02.2014 r.) zamieszczamy obowiązujące dokumenty: Regulamin rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia w projekcie „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, Formularz rekrutacyjny, Kartę oceny formalnej oraz Kartę oceny merytorycznej. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.roztoczetomaszowskie.pl

 Dokumenty będą przyjmowane przez 10 dni, tj. od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 26 lutego 2014 r. w godzinach 8.00 - 15.00 w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu:

 - w Hrubieszowie, Pl. Wolności 15, I p., 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 54 77,

- w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok.38, 22-400 Zamość, tel. 84 627 01 18,

- w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32, I p. pok. 101, 22-600 Tomaszów Lub.,
tel. 84 664 10 27.

 Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI, UCZESTNICTWA I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE.

 Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Poniżej znajdują się wymagane dokumenty

Więcej informacji dostępnych jest w Lokalnej Grupie Działania "Roztocze Tomaszowskie" oraz w Urzędzie Gminy Bełżec.

czytaj

Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Bełżec

2014-02-05

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 11 luty 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2014 – 2016.

7.2. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

7.3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Czarnieckiego,

7.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu, stanowiącej własność Gminy Bełżec w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,

7.5. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.,

7.6. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2014-01-21

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 31.01.2014 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub na stronie internetowej www.belzec.pl (załączniki do pobrania).

 Załączniki:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

- oświadczenie

- zestawienie faktur VAT

czytaj

Deklaracje podatkowe:

2014-01-15

* deklaracja na podatek rolny

* deklaracja na podatek leśny

* deklaracja na podatek od nieruchomości

* deklaracja od środków transportowych

- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 UCHWAŁA NR XXX/149/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/150/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

czytaj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

2013-12-23

czytaj

Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Bełżec

2013-12-19

czytaj

OGŁOSZENIE

2013-12-17

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2013-12-13

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 49/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85