OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 04.11.2014. (wtorek)

O GODZ. 1800 W REMIZO – ŚWIETLICY W CHYŻACH

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA CHYŻE,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) Adam Babiak

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 05.11.2014. (środa)

O GODZ. 1800 W REMIZO-ŚWIETLICY W BEŁŻCU II

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC II

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

PRZEWODNICZĄCY RADY SOŁECKIEJ

(-) MARIAN PIZUN

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 06.11.2014r. (czwartek)

O GODZ. 1800 W SZALENIK-KOLONII 6

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA SZALENIK-KOLONIA,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

 ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) ALBERT MIJAŁ

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

OGŁOSZENIE

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

od dnia

26 października 2014 r.

udostępnianie spisu wyborców do wglądu w urzędzie gminy - pok. nr 6

do dnia

7 listopada 2014 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

74. Rocznica eksterminacji Romów i Sinti w Obozie Pracy w Bełżcu

2014-10-22

74_rocznica.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI

2014-10-21

Wyniki konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok

Na podstawie § 7 ust. 5 uchwały Nr XXXVII/203/10 Rady Gminy Bełżec z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w odpowiedzi na Zaproszenie do konsultacji, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 38/2014 Wójta Gminy Bełżec z dnia 08 września 2014, trwających w okresie od 29.09.2014 r. do 15.10.2014 r. nie wpłynęła żadna opinia.

W Ó J T (-) Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-20

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 27.10.2014. (poniedziałek)
O GODZ. 1800 W DOMU U SOŁTYSA

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC III,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) ALEKSANDER BODNAR

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-20

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 28.10.2014. (wtorek)
O GODZ. 1800 W REMIZO-ŚWIETLICY W BRZEZINACH

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BRZEZINY,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) TOMASZ ŻOŁĄDEK

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-20

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 29.10.2014. (środa)
O GODZ. 1800 W REMIZO-ŚWIETLICY W ŻYŁCE

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA ŻYŁKA,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) MARIUSZ SKRABKA

czytaj

Informacja

2014-10-16

 

logo_unia.jpg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO

Z dniem 1 listopada 2014 r. Gmina Bełżec rozpoczyna realizację projektu systemowego p.n.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

W dniu 24 września 2014 r. została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach”  pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez:

Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Sławomira Sosnowskiego, a Beneficjentem – Gminą Bełżec, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Bełżec - Pana Andrzeja Adamka

Wartość projektu wynosi 169 276,00 złotych, w tym:

1)      ze środków EFS – 143 884,60 zł,

2)      dotacja celowa z budżetu krajowego – 25 391,40 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej, poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 - 5 letnich w terminie do 30.06.2015 r.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się powstanie nowego placu zabaw, dostosowanie toalet do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz wyposażenie pomieszczeń m.in. w meble, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, programy edukacyjne, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne itp.

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 44/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85