Turniej "Roztoczańskie nalewki, wina owocowe, miody pitne"

2015-08-21

 

Plakat nalewki.jpg

Regulamin turnieju (plik w formacie PDF)

czytaj

Turysto, oddaj krew na Roztoczu

2015-08-20

Oddaj krew na Roztoczu!

Ze względu na zmniejszające się zapasy krwi w okresie letnim apelujemy do wszystkich turystów przebywających na Roztoczu i w Zamościu oraz mieszkańców o oddawanie krwi.

Zapraszamy do oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, które znajdują się w Zamościu i w Tomaszowie Lubelskim.

ZAMOŚĆ
Al. Jana Pawła II 10,
tel. 84-677 32 05, 84-677 33 33
Rejestracja dawców:
poniedziałek - piątek 7:30-13:30

TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Lwowska 82,
tel. 84-664 39 15, 84-664 44 11
Rejestracja dawców:
poniedziałek - piątek 7:00-12:00

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE

oddaj krew na Roztoczu.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-08-17

OGŁOSZENIE

Uprzejmie przypomina się, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla :

1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

2. uczniów:
a)słabowidzących,
b)niesłyszących,
c)słabosłyszących,
d)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o dofinansowanie do podręczników należy składać do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szk. 2015/2016. Wnioski uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu na dofinansowanie do podręczników przyjmowane są w sekretariacie szkoły do dnia 4 września 2015r.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.

czytaj

KOnsultacje społeczne

2015-08-12

Konsultacje spoleczne 08.2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-08-12

Pan/Pani

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje X sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 18 sierpnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej,

6.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.3. zmian w budżecie gminy,

6.4. emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6.5. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Leśnej 4 w Bełżcu.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2015-08-11

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub poniżej:

Załączniki:

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Wniosek

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-07-30

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne wraz z załącznikami upływa 15 września 2015 roku. Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C w godz. od 730 do 1530.

       Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za wydatki poniesione na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, tel. 84 6652143.

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca 2015

2015-07-28

plakat_jarmark.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-07-17

Panie i Panowie

Radni Rady Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lipca 2015r. o godz. 1000 odbędzie się zebranie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zaopiniowania uchwały w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bełżec na lata 2015-2023.

czytaj

Ogłoszenie o IX sesji Rady Gminy Bełżec

2015-07-17

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje IX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 24 lipca 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bełżec na lata 2015-2023,

6.2. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydacie na ławnika,

6.3. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Świerczewskiego,

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Stawowej,

6.6. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

6.7. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,

6.8. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,

6.9. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,

6.10. podjęcia współpracy w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze”,

6.11. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.12. zmian w budżecie gminy,

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Wszystkich wpisów: 829, bieżąca strona: 35/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83