ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

2015-12-28

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.(plik pdf)

czytaj

Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Bełżec

2015-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.5. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom z terenu Gminy Bełżec

6.6. przystąpienie do sporządzenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżec”,

6.7. uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

6.8. określenie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.9. zmian w budżecie gminy na 2015r.,

6.10. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.11. uchwały budżetowej na rok 2016.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2015-12-16

zyczenia 2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-12-16

W związku z przeprowadzeniem w dniu 17 grudnia 2015 roku powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania o godzinie 12.00 odbędzie się głośne uruchomienie syren we wszystkich gminach województwa lubelskiego (na 1 minutę sygnał ciągły).

Są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych zadań wynikających z treści (sprawdzenie sprawności i stanu technicznego syren).

czytaj

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

2015-12-15

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia, tzw. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać m.in.:

  • studenci,

  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie.

Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystają również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego; w przypadku, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można złożyć od 2 stycznia 2016 r. Formularz wniosku będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, Bełżec, po ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

UWAGA! Od 1 stycznia 2016 roku będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. Więcej informacji dostępnych jest na stronie portalu empatia – zakładka e-wnioski: https://empatia.mpips.gov.pl/

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 stycznia 2016 r., w świadczeniach rodzinnych będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że rodziny, których dochody przekraczają kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na dziecko (obecnie kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), będą miały prawo do świadczeń rodzinnych w kwocie pomniejszonej o wysokość różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie będą przysługiwały.

czytaj

Pieski do oddania

2015-12-14

Urząd Gminy Bełżec ma do oddania 3 szczenięta mieszańce - dwa psy i jedną suczkę (zdjęcia psów w załączeniu). Pieski są ładne i radosne. Zostały znalezione w lesie w pobliżu drogi Bełżec - Brzeziny. Istnieje podejrzenie, że ktoś specjalnie zostawił je w odludnym miejscu. Są to szczenięta (ok. 3-miesięczne) i na pewno nie odeszłyby same daleko od domu. Obecnie zaopiekowaliśmy się nimi, jednak nie mamy warunków na to, aby te psy były u nas przez dłuższy czas.

Jeżeli nie znajdziemy chętnych do wzięcia tych szczeniąt, to niestety pozostanie nam tylko oddanie ich do schroniska (koszt oddania jednego psa do schroniska to kwota powyżej 2 tys. zł).

Dlatego apelujemy do mieszkańców Gminy o rozwagę przy przyjmowaniu, bądź zakupie psów do domu i zwracanie uwagi na zachowanie innych ludzi w stosunku do nich. Jeżeli ktoś decyduje się na psa, to musi być świadomy, że obowiązek opieki nad nim potrwa nawet kilkanaście lat. Karygodnym jest to, że ludzie nieodpowiedzialni porzucają te stworzenia na pastwę losu. Pies też ma uczucia, czuje głód i zimno.

A może ktoś domyśla się lub wie czyje te psy są?

czytaj

Seminarium

2015-12-07

PROGRAM SEMINARIUM Tomaszow 8 12 2015.jpg

Formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

 


czytaj

Złote Gody

2015-12-03

15 listopada 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyła się uroczystość odznaczenia medalami ,, Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla par małżeńskich obchodzących 50- lecie małżeństwa. Swoje Złote Gody obchodzili Państwo :

1. Janina i Michał Forlańscy - zam. Bełżec

2. Stanisława i Tadeusz Kozubowie - zam. Brzeziny

3. Genowefa i Antoni Lewkowie- zam. Bełżec

4. Katarzyna i Marian Lutyńscy - zam. Bełżec

5. Czesława i Henryk Palakowie - zam. Żyłka

Państwo Palakowie z uwagi na stan zdrowia byli nieobecni na uroczystości i władze gminy odwiedzili ich w domu przekazując nadany medal.

Uroczystość poprzedzona była mszą św. odprawioną w intencji jubilatów przez ks. kanonika Stanisława Szałańskiego. W uroczystości oprócz władz gminy uczestniczyli: Pan Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski, ks. Stanisław Szałański oraz rodziny jubilatów a zespól muzyczny Marase umilał jubilatom uroczystość.

czytaj

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

2015-12-03

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 16.12.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu

w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się komputerowe badania wzroku

oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (84) 665-24-09

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 16.12.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

czytaj

Ogłoszenie o XIII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-11-27

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 2 grudnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec,

6.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016r.,

6.4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

6.5. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bełżec,

6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego,

6.7. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

6.8. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016r.,

6.9. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,

6.10. wprowadzenia opłaty od posiadania psów,

6.11. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.12. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 32/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85