Informacja

2016-12-01

Zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Urząd Gminy w Bełżcu informuje zainteresowanych , że w terminie do dnia 05 grudnia 2016 r. istnieje możliwość składania wniosków na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronach internetowych przez nią administrowanych, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla producentów rolnych. Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł na ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz szkody, które powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Gdyby zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę przeznaczoną na tę pomoc tj. 100 mln zł, stosowany będzie współczynnik korygujący, który będzie ilorazem kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków.

czytaj

16 dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

2016-11-30

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Więcej o kampanii

czytaj

Ogłoszenie

2016-11-30

 

Zaproszenie 5_12_2016_A4.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2016-11-23

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 listopada 2016r. na godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2015/2016.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019.

7.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Czarnieckiego.

7.3. uchwalenia Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku.

7.4. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok”.

7.5. zmian w budżecie gminy.

7.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

7.7. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

7.8. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

7.9. obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.

7.10. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Bełżec.

7.11. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

7.12. wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
9.
Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-11-23

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych, które odbędzie się dnia 24 listopada 2016r. zostało przeniesione z Gminnego Ośrodka Kultury do Publicznego Gimnazjum przy ul. Świerczewskiego 75.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2016-11-23

 

ogloszenie paczki.jpg

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2016-11-15

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1

21.11.2016r.

Poniedziałek

1700

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

3

21.11.2016r.

Poniedziałek

1830

SZALENIK-KOLONIA

W domu u Wójta

Szalenik Kol. 6

4

22.11.2016r.

Wtorek

1700

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

5

22.11.2016r.

Wtorek

1830

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica
w Bełżcu II

6

23.11.2016r.

Środa

1700

BEŁŻEC III

W dom u Sołtysa

Kochanowskiego 15

7

23.11.2016 r.

Środa

1830

BRZEZINY

Remizo - świetlica
w Brzezinach

8

24.11.2016r.

Czwartek

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

2016-11-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

21.11.2016r

Poniedziałek

830

REWIZYJNA

w sprawie ustalenia stawek podatkowych na 2017 rok oraz
w sprawie projektu budżetu na 2017 rok

22.11.2016r

Wtorek

830

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

j.w.

23.11.2016r

Środa

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

24.11.2016r

Czwartek

830

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego poświęconego wyborom uzupełniającym na człona Rady Sołeckiej Sołectwa Bełżec I

2016-11-15

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego poświęconego wyborom uzupełniającym na człona Rady Sołeckiej Sołectwa Bełżec I. (Plik w formacie PDF)

czytaj

Zaproszenie na spotkanie

2016-11-14

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 23/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85