Paczki Żywnościowe dla najbardziej potrzebujących

2017-01-31

Paczki Żywnościowe

dla najbardziej potrzebujących

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie informuje, że pozyskał z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2014-2020 produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Lubycza królewska i gminy Bełżec.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla statusu osób najbardziej potrzebujących tj. spełniających kryteria w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej lub 1028 PLN dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wydanego przez GOPS w Lubyczy Królewskiej lub GOPS w Bełżcu w zależności od miejsca zamieszkania.

PCK w Tomaszowie Lubelskim informuje, że żywność będzie wydawana od 2016 do kwietnia 2017 cyklicznie w Lubyczy królewskiej, ul. Szkolna 1, budynek Zespołu Szkół nr 4, wyłącznie alfabetycznie (nazwisko) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

01 luty 2017 r. – A-F

02 luty 2017 r. – G-L

03 luty 2017 r. – M-R

06 luty 2017 r. – S-Z (oraz osoby które nie odebrały wcześniej

Podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z GOPS Lubycza Królewska i GOPS Bełżec

czytaj

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Bełżec

2017-01-25

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 31 stycznia 2017r. na godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów i zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Bełżec oraz wysokości diet dla Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy za udział w pracach Rady Gminy.

6.3. ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bełżec.

6.4. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

6.5. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec.

6.6. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

2017-01-24

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku przeprowadza statystyczne badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Ulotka do pobrania w formacie PDF

czytaj

Ogłoszenie

2017-01-24

Szanowni Państwo!

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie sklasyfikowanych jako niebezpieczne. W ubiegłym roku przekazaliśmy Państwu materiały edukacyjne dot. Systemu i bardzo dziękujemy za ich udostępnienie na witrynach internetowych oraz w gablotach urzędu.

Chcielibyśmy również uwrażliwić Państwa na nowopowstały problem związany z gospodarką odpadami niebezpiecznymi.

Zebrane dotychczas w ramach Systemu opakowania, były przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. Energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych, redukując dzięki temu zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy ona również jako źródło ciepła dla biur i osiedli mieszkalnych.

W 2016 r., zgodnie z wymogami prawnymi, koniecznym było osiągnięcie 8% poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Biorąc to pod uwagę, PSOR wdrożył recykling opakowań. Uzyskany w ten sposób surowiec jest wykorzystywany do produkcji elementów, które są bezpieczne i mają zachowane wysokie parametry jakościowe, ale nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.

Docierają do nas sygnały, że istnieją podmioty, które nie posiadają uprawnień do transportu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a mimo to takimi odpadami się zajmują. Skupują one od rolników puste opakowania po środkach ochrony roślin, traktując je jako cenny surowiec wtórny. Oferty sprzedaży takich pojemników pojawiają się choćby w Internecie. Istnieje poważne ryzyko, że opakowania te są poddawane recyklingowi w sposób nieodpowiedzialny i niekontrolowany, co nie powinno mieć miejsca.

W związku z powyższym, chcielibyśmy prosić Państwa o informowanie rolników o obowiązku zwracania opakowań do sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin skalsyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zachęca również do zamieszczenia przez Państwa informacji dotyczących selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Bardzo istotne jest dla nas, aby zgromadzone odpady, które są potencjalnie szkodliwe dla środowiska, były oddawane przez mieszkańców do specjalnie wyznaczonych punktów zbiórki. Takie działania pozwalają uniknąć negatywnego wpływu tego rodzaju odpadów na środowisko naturalne oraz przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.

W związku z powyższymi, chcielibyśmy również przypomnieć Państwu, że kwestie związane z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin reguluje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. System Zbiórki Opakowań PSOR działa w oparciu o te przepisy. Od 2014 r. zbierane w jego ramach są nie tylko opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, ale i opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Należą do nich nawozy, adiuwanty czy produkty biobójcze.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki PSOR, prowadzi szkolenia nt. gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla gmin, terenowych inspektorów ochrony środowiska czy inspektorów ochrony roślin. W przypadku Państwa zainteresowania udziałem w takim spotkaniu, prosimy o kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin pod numerem telefonu/emailem ze stopki.

Na Państwa życzenie możemy również przesłać pocztą plakaty do wywieszenia w gablotach w siedzibie gminy (wersja elektroniczna plakatu znajduje się na stronie: http://systempsor.pl/c/multimedia/). Materiały są skierowane przede wszystkim do rolników, których obowiązkiem jest oddawanie pustych opakować po środkach ochrony roślin do sklepów.

Z okazji Nowego Roku, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin życzy Państwu szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, aby każdy nadchodzący dzień był pełen radości i nadziei.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Mucha

Dyrektor PSOR

czytaj

Ogłoszenie

2017-01-24

DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100tys zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy.

Jakie pomysły mogą uzyskać dofinansowanie?

Przede wszystkim innowacyjne! Organizatorzy – Lubelska Fundacja Rozwoju i Miejski Urząd Pracy w Lublinie są otwarci na wszelkie pomysły spełniające kryteria innowacji społecznych czyli rozwiązania mają być zupełnie nowe albo usprawniające w istotny sposób już wykorzystywane metody. Pomysły muszą być innowacyjne w skali kraju. Mogą to być nowatorskie rozwiązania lub metody na etapie kształcenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego do wykorzystania np. w programach kształcenia, propozycje związane z wykształceniem nowych kompetencji lub wszelkie inne usprawnienia wypływające na to, że absolwent posiadał będzie cechy oczekiwane przez pracodawcę. Bardzo skrupulatnie rozważone zostaną wszystkie - nawet najbardziej odważne propozycje!

Pomysły, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu muszą charakteryzować się wyższą efektywnością od rozwiązań stosowanych dotychczas – zgodnie z przyświecającą innowacjom społecznym zasadą - „więcej za mniej”. Już na wstępie następuje weryfikacja tego, czy pomysł po jego dopracowaniu w ramach projektu będzie mógł zostać wdrożony na szerszą skalę? czy zainteresuje określony krąg instytucji skłaniając je do zastosowania innowacji?

Kto może zgłosić się do konkursu?

Innowatorem może być zarówno instytucja np. szkoła, organizacja pozarządowa jak i osoba prywatna. To jeden z nielicznych konkursów, w których nawet osoba prywatna np. nauczyciel może samodzielnie aplikować o grant! Organizatorzy wyrażają przekonanie, że najbardziej wartościowe pomysły mogą pochodzić właśnie od osób „pracujących” i bezpośrednio stykających się z młodzieżą lub od samych ludzi młodych. Jeśli w trakcie studiów np. miałeś pomysł co do tego jak powinno wyglądać kształcenie, czego brakuje na studiach to teraz jest odpowiedni moment aby taki pomysł skierować do projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”! Organizatorzy są przekonani, że na Lubelszczyźnie są ludzie kreatywni i jednocześnie zaangażowani społecznie bo takimi cechami musi wyróżniać się innowator.

Na co może być przeznaczony grant?

Zgodnie z założeniami programu finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, granty w ramach projektów związanych z innowacjami społecznymi mogą finansować koszty: dopracowywania pomysłów, przygotowania ich do wdrożenia oraz przetestowania ich skuteczności i efektywności. Na koniec winna być opracowana finalna wersja modelu, narzędzia lub rozwiązania umożliwiająca zastosowanie sprawdzonego już rozwiązania na szerszą skalę. Katalog wydatków, które mogą być sfinansowane jest bardzo szeroki i uzależniony jest od specyfiki pomysłu. Grant może finansować np. koszty miejsca testowania, korzystania z niezbędnego zaplecza technicznego, zaangażowania ekspertów, doradców itp. Grant udzielany będzie zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej tj. poprzez pokrywanie np. kosztów zaangażowania ekspertów przez Lubelską Fundację Rozwoju jako głównego realizatora projektu.

Korzyści dla innowatora

Innowator, dostanie przede wszystkim konkretną możliwość dopracowania, sprawdzenia oraz wdrożenia swojego autorskiego rozwiązania! Znajdzie się w gronie innowatorów społecznych – tj. osób które nie obawiają się podejmować działań, które mogą zmieniać rzeczywistość. W tym przypadku działań, które mogą realnie pomóc ludziom młodym w tym, aby np. nie musieli podejmować pracy poniżej kwalifikacji, nie musieli wyjeżdżać za pracą lub częściej decydowali się na podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Innowator znajdzie się w szczególnym gronie osób tworzących kreatywne środowisko zaangażowane w rozwój innowacji społecznych. Będzie korzystał w szerokim zakresie ze wsparcia personelu projektu oraz instytucji partnerskich zaangażowanych w jego realizację. Przyznany grant może być źródłem pokrycia kosztów związanych z zaangażowaniem innowatora w prace związane z dopracowaniem i przetestowaniem rozwiązania.

Z uwagi na specyfikę projektu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Brokerami Innowacji pod numerami telefonów: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 081 466 52 11. Brokerzy pomagają m.in. zweryfikować innowacyjność rozwiązania ale też służą wsparciem w przygotowaniu zgłoszenia do projektu. Najważniejsze informacje na temat projektu w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/ a wszelkie aktualności są zamieszczane na fanpage na faceboooku @projekt.MikroMakro

Ulotka (plik w formacie PDF)

czytaj

Piknik Bezpieczna Polska w Lublinie

2017-01-13

14 stycznia 2017 roku (sobota) odbędzie się piknik pn. „Bezpieczna Polska”, z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Wydarzenie zaplanowano w godz. 12.00-17.00 w trzech miejscach równocześnie w: Sali Błękitnej, Sali Kolumnowej i na dziedzińcu wewnętrznym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). O szczegółach pikniku poinformowali na czwartkowej konferencji prasowej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i ppłk Zbigniew Tarka z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

- Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny do udziału w naszym pikniku – powiedział Przemysław Czarnek. – Nie wychodzimy poza urząd, gdyż nie spodziewamy się jakichś cudów jeśli chodzi o pogodę. W ramach pikniku, oprócz tego, że mamy pokaz sprzętu wojskowego, mamy również to, co jest zawsze bardzo atrakcyjne, mianowicie koncert naszej orkiestry wojskowej, która świetnie gra. Ten piknik jest organizowany przy okazji  tego, że w Żaganiu będzie przywitanie wojsk amerykańskich, które będą na stałe stacjonować w Polsce. Jest to efekt ustaleń podjętych podczas szczytu NATO w Warszawie, co nas bardzo cieszy. Jest to oczywiście polityka defensywna, bo te wojska nie przyjeżdżają do nas po to, żeby podejmować jakieś działania bojowe, tylko po to, żeby działać prewencyjnie i wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia poprzedzi o godz. 12.00 powitanie przez Wojewodę Lubelskiego przed budynkiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Dowódcy Garnizonu Lublin, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie i dowódców jednostek wojskowych stacjonujących na terenie województwa lubelskiego, a także wspólne oglądanie stanowisk promocyjnych Wojska Polskiego, nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych.

Fundacja Niepodległości zaprezentuje historyczne amerykańskie pojazdy wojskowe, na których w latach II wojny światowej walczyli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Uczestnicy plenerowego festynu będą mogli obejrzeć i z bliska zapoznać się z następującymi zabytkowymi pojazdami:
- M3 A16 „Half-Track” półgąsienicowy transporter opancerzony z przeciwlotniczą baterią 4 najcięższych karabinów maszynowych kal 12,7mm – w barwach 1 Dywizji Pancernej, walczącej w północnej Europie pod dowództwem gen. Stanisława Maczka
- Ciężarówka wojskowa GMC – w barwach 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, (w której służył słynny Miś Wojtek) z 2 Korpusu Polskiego – walczącego we Włoszech pod dowództwem gen. Władysława Andersa

Warto zauważyć, że żołnierze z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” zaprezentują w Lublinie również współczesny amerykański wielozadaniowy pojazd terenowy Humvee.

Na pikniku przygotowane zostały również atrakcje dla najmłodszych. M.in. obecna będzie postać Misia Wojtka, przygotowana na podstawie archiwalnych fotografii.

Miś Wojtek to mały niedźwiadek – ocalony w czasach II wojny światowej z rąk irańskich tubylców. Znalazł się w Persji wśród polskich żołnierzy. Przemycony, odkarmiony i wychowany przez Polaków, miś – nazwany Wojtkiem – stał się jednym z nich. Na wniosek żołnierzy generał Władysław Anders mianował go kapralem i przydzielił do 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Dzięki temu miś otrzymywał brytyjskie konserwy. Miś Wojtek uwielbiał zapasy, kąpiele, jazdę ciężarówką, dodatkowe racje żywnościowe, piwo i papierosy, które … zjadał. Młodzi żołnierze, którym wojna i sowiecka niewola zabrały dzieciństwo, przepadali za towarzystwem misia Wojtka. W czasie walk korpusu pod Monte Cassino silny niedźwiedź pomagał przenosić skrzynki z amunicją. Po wojnie wrócił z polskimi żołnierzami do Szkocji. Po rozwiązaniu polskich sił zbrojnych trafił do ZOO w Edynburgu, gdzie w roku 1963 zakończył życie. Był prawdziwym polskim żołnierzem – misiem, który bardzo chciał być człowiekiem. W stolicy Szkocji stanął jego pomnik. Upamiętniono go także pomnikiem w Krakowie.

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2017-01-12

ZAWIADOMIENIE

 Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bełżec Nr XXIV/149/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 5537) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bełżec od STYCZNIA 2017 roku wynosi:

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata za odpady segregowane

Opłata
za odpady niesegregowane

Gospodarstwo jednoosobowe

10 zł

21 zł

Gospodarstwo dwuosobowe

20 zł

36 zł

Gospodarstwo trzyosobowe i więcej

28 zł

41 zł

Opłatę należy uiszczać w terminie do 25-tego każdego miesiąca za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy: Gmina Bełżec Nr 63 9617 0005 0000 1111 2000 0001, lub gotówką w banku na podstawie DOWODÓW WPŁAT, które będzie można pobrać w Urzędzie Gminy po ok. 20 stycznia.

Wójt /-/ Andrzej Adamek

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2017-01-04

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie
od 01 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14)
lub na stronie internetowej
www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur

czytaj

Apel do hodowców drobiu

2016-12-30

 

p_ulotka_ai_Strona_1.jpg

* Ulotka (plik w formacie PDF)

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zajadliwej grupy ptaków (plik w formacie PDF)

czytaj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.

2016-12-30

 

Harmonogram Strona_1.jpg

Harmonogram Strona_2.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 21/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85