KOMUNIKAT

2017-07-20

Dotyczy: treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 96) informuję, że w ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 będzie podawany głośny akustyczny sygnał alarmowy dla ludności gminy – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowania żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Działania powyższe mają na celu upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i uhonorowanie poświęcenia walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Z poważaniem

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

czytaj

IX LETNI PIKNIK RODZINNY NA STAWISKACH

2017-07-14

czytaj

Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP

2017-07-05

czytaj

List Prezesa KRUS

2017-07-03

 

List Prezesa KRUS male.jpg

czytaj

IX POWIATOWY PIKNIK SOŁTYSÓW

2017-06-30

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-29

czytaj

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE Z JAROSŁAWEM UŚCIŃSKIM

2017-06-29

czytaj

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Bełżcu

2017-06-23

 

informacja o konsultacjach_Strona_1.jpg

informacja o konsultacjach_Strona_2.jpg

czytaj

Kominikat Krajowego Biura Wyborczego

2017-06-21

Komunikat

Dzień 21 czerwca 2017 r. ( środa ), będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 roku. Konsultacje będą prowadzone w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Delegatury KBW w Zamościu: ul. Partyzantów 3, p. 230, 22-400 Zamość, tel. 84 638 47 03 ( budynek Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ).

Zachęcamy wszystkich wyborców do włączenia się w proces tworzenia kart wyborczych i aktywnego udziału w konsultacjach.

Delegatura KBW

w Zamościu

Załączniki:

Wzory kart 2018 (plik ZIP)

czytaj

Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Bełżec

2017-06-19

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 czerwca 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmiany nazwy ulicy.

7.2. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec.

7.3. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Bełżec polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bełżec.

7.4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2016 rok.

7.7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7.8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7.9. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Wszystkich wpisów: 829, bieżąca strona: 13/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83