V BAL CHARYTATYWNY

2019-01-21

Bal Charytatywny.jpg

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2019-01-18

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

22.01.2019r.

Wtorek

900

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

w sprawie stawek za odpady na 2019 rok

24.01.2019r

Czwartek

900

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

j.w.

25.01.2019r.

Piątek

1100

Komisja Mienia Komunalnego, Budżetu, samorządu i Inicjatyw Społecznych

j.w.

29.01.2019r.

Wtorek

900

Komisja Rewizyjna

j.w.

30.01.2019r

Środa

900

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

j.w.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2137 z późn. zm.).

czytaj

Ostrzeżenie meteorologiczne

2019-01-10

LUW_STAN_20190110111228.jpg

czytaj

Informacja

2019-01-09

Podczas IV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2018r. miedzy innymi uchwalony został budżet na 2019 rok. Uchwalenie budżetu to jeden z ważniejszych zadań Rady ponieważ daje o to możliwość zrealizowania zaplanowanych zadań jak i gwarantuje ciągłość pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Budżet na 2019 rok jest jednym z najwyższych w historii naszej Gminy i opiewa na kwotę 16 698 611,03 zł po stronie dochodów i kwotą 18 276 437,63 zł z czego na inwestycje przeznaczamy w 2019 r. kwotę ponad 5 068 000 i planowany deficyt planujemy zabezpieczyć przychodami w wysokości 1 850 000 tys. zł.

W budżecie zabezpieczamy funkcjonowanie wszystkim jednostkom organizacyjnym a również zapewniamy kontynuowanie rozpoczętych prac i realizację bardzo dużych inwestycji tak oczekiwanych przez naszych mieszkańców tj:

· Dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czarnieckiego, Wiejskiej, Kolejowej ,Jodłowej oraz na Zagórze w kwocie 2 865 076,75 .

· Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstającym osiedlu gdzie jest podpisana umowa na realizację tego zadania w kwocie 1 931 100zł gdyż sprzedając działki gminne Gmina deklarowała że zostaną uzbrojone w podstawowe media tj wodę , kanalizacje i energię.

· Rozbudowę oczyszczalni ścieków w naszej gminie inwestycja ta jest bezpośrednio związana z budową kanalizacji sanitarnej wartość tej inwestycji to ponad 2 150 000 zł.

· Zabezpieczyliśmy środki na gospodarkę komunalną odpadami ponieważ cena na przetargu wzrosła o ponad 67 %.

· Zabezpieczmy również środki finansowe na podwyżki gazu i prądu i tutaj nie wiemy co się jeszcze stanie gdyż przetargi i umowy zostały podpisane bądź zaraz po Nowym Roku podpiszemy

· Są środki finansowe na przebudowę GOK,

Właściwa polityka podatkowa powoduje, że środki z subwencji co roku są większe np. w stosunku do roku 2018 wzrost jest o kwotę 890 tys.zł a na 2019 rok wzrost opat i podatków jest na poziomie niższym jak planowana inflacja (z wyjątkiem gospodarki komunalnej).

Za jego uchwalenie bardzo dziękuję Radzie Gminy.

czytaj

Nabór na stanowisko pracy - asystent rodziny

2018-12-24

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie art. 12  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza nabór na stanowisko pracy - asystent rodziny.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.Wymagania konieczne:
            a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
            b) korzystanie z pełni praw publicznych,
            c) nieposzlakowana opinia,
            d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
            f) wykształcenie:

wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy

z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.
            g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
                 rodzicielska nie jest jej/ jemu zawieszona ani ograniczona,
            h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią/ niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2. Dodatkowe:

            -   doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną,

             -    umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,

             -    umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,

             -    umiejętność planowania pracy, operatywność,

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

   -  list motywacyjny,

   -  życiorys - curriculum vitae,

   -  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   -  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   -  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe lub dokument potwierdzający informacje w tym zakresie,

  -   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu ul. Lwowska 36c, 22-670 Bełżec, w pokoju nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.01.2019 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu".

czytaj

Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Bełżec

2018-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodnicząca Rady Gminy Bełżec zwołuje IV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 grudnia 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług;

4.2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Bełżec – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”;

4.3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

4.4. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4.5. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.6. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.7. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.8. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.9. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.10. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bełżec na rok 2019;

4.11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej;

4.12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bełżec;

4.13. zmian w budżecie gminy na 2018r.;

4.14. wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.;

4.15. uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Krótka informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

czytaj

Ogłoszenie

2018-12-19

OGŁOSZENIE

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 20 GRUDNIA 2018r.
O GODZ. 1700 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BEŁŻCU

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC I,

DOTYCZĄCE SPRAW BIEŻĄCYCH.

 ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) JANUSZ CYWKA

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2018-12-18


zyczenia_2018.jpg

Proszę kliknąć tutaj żeby posłuchać życzeń.

czytaj

Spotkanie opłatkowe

2018-12-17

 

spotkanie oplatkowe 2018.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-12-13


Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2018_MZ_108_Strona_1.jpg

Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2018_MZ_108_Strona_2.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 849, bieżąca strona: 1/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85