Bezpłatna mammografia

2014-08-27

 

mammograf.jpg

czytaj

Dożynki Gminno - Parafialne 31 sierpnia 2014 r.

2014-08-26

dozynki_2014.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2014-08-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec


Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 sierpnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego w Gminie Bełżec na lata 2014-2016,

6.2. przystąpienia Gminy Bełżec do realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.,

6.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

6.4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

6.5. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-08-08

Z racji tego, że miejsce imprezy Jarmark Św. Wawrzyńca leży przy drodze krajowej nr 17, prowadzącej do przejścia granicznego w Hrebennem, status drogi jak i oznakowanie pionowe i poziome, nie zezwala na parkowanie aut wzdłuż drogi,  oraz na tak zwanym „czerwonym pasie” na środku jezdni,  jak i na przyległych do drogi chodnikach, obok miejsca imprezy.

W związku z tym informujemy wszystkie osoby, które zamierzają wybrać się do Bełżca swoim autem, by korzystały z przygotowanych parkingów. Będą one oznaczone specjalnymi znakami, a ruchem będzie kierowała Policja i Strażacy. Prosimy stosować się do poleceń służb mundurowych.

Policja zapowiada, że kierowcy, którzy nie dostosują się do poleceń służb mundurowych, będą karani mandatami.

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca

2014-08-06

 

plakat.jpg

czytaj

WYRÓŻNIENIE DLA KGW BRZEZINY

2014-08-04

WYRÓŻNIENIE DLA KGW BRZEZINY

W ubiegłą niedzielę, tj. 03.08.2014 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach uczestniczyło w Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej. Podczas Festiwalu odbył się konkurs kulinarny. W konkursie brało udział około 40 kół gospodyń. Miło nam jest poinformować, że w tym konkursie KGW Brzeziny otrzymało wyróżnienie za potrawę „Brzezińskie Pilcaki”. Panie otrzymały także gratulacje za stylizację. W związku z tym, że nasze Koło brało udział w tej imprezie po raz pierwszy oraz biorąc pod uwagę ilość uczestników konkursu uważamy otrzymane wyróżnienie za bardzo duży sukces naszych Pań. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych osiągnięć.

Relacja fotograficzna:

czytaj

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012

2014-07-29

Opracowanie składa się z czterech głównych bloków tematycznych: położenie, środowisko, społeczeństwo i gospodarka. Każdy z rozdziałów zawiera zestaw map i kartogramów charakteryzujących województwo lubelskie oraz podkreślających specyfikę regionu na tle innych województw w kraju. Część „położenie” obejmuje informacje dotyczące położenia geograficznego i podziałów administracyjnych. W bloku tematycznym „środowisko” zaprezentowano dane na temat zanieczyszczeń powietrza i gleby oraz systemu ochrony przyrody. Z kolei uwarunkowania demograficzne i społeczne zostały zobrazowane w rozdziale „społeczeństwo”, natomiast w części „gospodarka” ujęto zagadnienia związane m.in. z rynkiem pracy, rolnictwem, handlem zagranicznym i finansami publicznymi. Atlas dostępny jest pod adresem http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-atlas-wojewodztwa-lubelskiego-2012,11,1.html#

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2014-07-29

Wójt Gminy Bełżec informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Załączniki:

1. Wniosek

2. Oświadczenie

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-07-17

SPOŁECZNA

KAMPANIA INFORMACYJNA

W trosce o uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego osób dotychczas nieubezpieczonych z terenu Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu podejmuje inicjatywę przeprowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu uświadomianie konieczności podjęcia działań w celu uzyskania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

GOPS w Bełżcu informuje, że brak ubezpieczenia zdrowotnego może się wiązać m.in. z koniecznością samodzielnego ponoszenia wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji przez osobę nieubezpieczoną lub rodzinę w placówkach opieki zdrowotnej.

Prawo do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać m.in. u pracodawcy oraz po spełnieniu określonych przepisami warunków w następujących instytucjach:

- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- Powiatowym Urzędzie Pracy,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji na temat kampanii udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C.

czytaj

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-07-17

OGÓLNOPOLSKA

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

  • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

  • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

W ramach programu rodziny wielodzietne po okazaniu dokumentu identyfikującego – Karta Wielkiej Rodziny, mogą nabyć uprawnienia do zniżek i rabatów. Lista instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom dostępna jest pod adresem internetowym: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, od poniedziałku do piątku w godz.:
7
30 1530 .

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  • w przypadku osób, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

czytaj

Wszystkich wpisów: 396, bieżąca strona: 1/40, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

BIP gminy Bełżec
Obecna wersja strony:

Pobieranie danych ankiety, proszę czekać...